av001音响网

av001音响网

羊之问,宣父独知;鼠之对,终军能究。凡觉毒发,刺饮一升即解。

脚上臭疮∶熟鸡子黄一个,黄蜡一钱,煎油涂之。其井乃济水所注,取井水煮胶,用搅浊水则清。

此亦可异,昔无言及者。 夷獠以弓矢采之,名《异物志》云∶山东海水中有牛,乐闻丝竹。

此亦一说,但未及肝血虚滞,亦自生风之意。 时珍曰∶曷旦乃候时之鸟也,五台诸山甚多。

研末,浓纸包收。故人服之,下膈疏痰止吐。

渐疲困,候绝旦夕。其啖食,为药不及都下者,然其乳、髓则肥好也。

Leave a Reply